Kontakt
Przedszkole Publiczne Sióstr Prezentek w Bukownie

Pomoc psych.-ped.

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna realizowana

 

w Przedszkolu Publicznym Sióstr Prezentek w Bukownie

 

                 

        W roku przedszkolnym 2021-2022 realizowane są różne formy zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz porady i konsultacje dla rodziców. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest dzieciom w trakcie zajęć przedszkolnych. Prowadzona jest przez wychowawców grup, specjalistów, logopedę, pedagogów. Zajęcia prowadzone są w grupach 4 osobowych lub indywidualnie. Czas trwania jednostki terapeutycznej: 30 minut. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna organizowana jest w celu wspierania potencjału rozwojowego każdego dziecka oraz stworzeniu dzieciom warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych   i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci, a także czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dzieci w przedszkolu.

Pomoc w przedszkolu organizowana jest również dla rodziców, która polega głównie na wspieraniu ich                 w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, prowadzenie konsultacji oraz porad.

Organizacja pracy w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej kierowana jest zawsze przestrzeganiem podstawowych zasad terapii pedagogicznej:

 • zasada indywidualizacji pracy z uczniem - dodatkowe zajęcia, dostosowana do potrzeb rozwojowych dziecka;

 • zasada atmosfery życzliwości i serdeczności;

 • zasada powolnego stopniowania trudności;

 • zasada kompensacji zaburzeń - kompensacja braków;

 • zasada systematyczności;

 • zasada sukcesu dziecka od początku terapii;

 • zasada współdziałania z "domem - rodzicem" - wspieranie rodziców i prowadzenie konsultacji;

 • zasada "pomoc bliżej nauczyciela"- wspieranie nauczycieli oraz doskonalenie ich kompetencji potrzebnych do pracy;

 • elastyczność i adekwatność planowanych i realizowanych działań;

 

 

Zajęcia specjalistyczne

prowadzone w przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 

 

Zajęcia logopedyczne - dla dzieci z deficytami i zaburzeniami sprawności językowych.  


Zajęcia wspomagające dla dzieci. Zajęcia mają za zadanie rozwijać i aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne dzieci. Ukierunkowane głównie na korygowaniu i kompensowaniu umiejętności dzieci;

 

Zajęcia wspomagające dla dzieci zdolnych - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

 


 

 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu informuje,

że wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne
dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców udzielane jest e-mailowo do 24.04.2020 r.

 

Dyrektor i Kierownik Filii pełnią dyżur telefoniczny w godz. 9–13

 

tel. zastępczy:32643 04 60 wew. 24

pppolkusz@op.pl

 

 

Koronawirus- jak pomóc dziecku, które się boi?

             Aktualna sytuacja związana z epidemią koronawirusa może wywoływać uczucie lęku i niezrozumienia    w wielu dzieciach, zarówno małych, jak i starszych. Nie można zakładać, że dziecko jest zbyt małe lub niezainteresowane tym, co się dzieje. Nawet jeśli nie pyta wprost, to widzi i rozumie, że dzieje się coś niecodziennego, słyszy rozmowy dorosłych, odbiera ich zdenerwowanie, niepokój, a w efekcie samemu zaczyna odczuwać lęk.

Ważne jest, byśmy- jako dorośli- w tych chwilach okazali dzieciom wsparcie i pomogli im poradzić sobie z tymi trudnymi emocjami.

Jak rozmawiać z dzieckiem?

 • Pozwól na rozmowę i pytania, na „wygadanie się”, wyrażenie trudnych emocji

 • Szanuj każde pytanie dziecka, nawet najbardziej banalne

 • Pomóż nazwać i zrozumieć emocje

 • Mów prawdę o sytuacji, ale spokojnie, bez dramatyzowania, w sposób dostosowany do możliwości rozumienia dziecka

 • Trzymaj się faktów i informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł

 • Wyjaśnij, że sytuacja jest przejściowa i ulegnie zmianie, ale nie zapewniaj, że „wszystko będzie dobrze”, jeśli sam(a) w to nie wierzysz

 • Podkreślaj wagę utrzymywania higieny i niezbędnych środków ostrożności, chroniących przed zachorowaniem

 • Ogranicz ekspozycje na media!

 • W rozmowie z nastolatkiem- uszanuj poczucie „zamachu” na własną swobodę i wolność, wskaż, które strony www obserwować w celu zdobywania aktualnych informacji (np. strony Ministerstwa Zdrowia, WHO, Głównego Inspektora Sanitarnego), a na które lepiej nie zaglądać; naucz selekcjonować napływające informacje

 • Podziel sie własnymi sposobami na radzenie sobie z lękiem i stresem, opracujcie nowe

 • Uczniowi- pomóż zaplanować czas i zorganizować naukę zdalną

 • Zachowaj rutynę dnia, zachęć dziecko do pomocy w wypełnianiu codziennych obowiązków domowych, co pomoże zorganizować i wypełnić czas

 • Korzystając z możliwości/ konieczności;) bycia razem, wypełnijcie wspólny czas czymś przyjemnym- wieczór filmowy, wspólne przygotowanie czegoś pysznego do zjedzenia, gry, zabawa, czytanie, przegląd    i selekcja starych zabawek

 • Nie zapomnij o codziennej aktywności fizycznej; spacer lub gimnastyka doskonale pomogą zniwelować napięcie i stres oraz poprawić humor

 • Bądź obecny i dostępny

W rozmowie z dzieckiem warto wspomóc się opracowaną przez kolumbijską psycholog Manuelę Molinę Cruz    i przetłumaczoną na język polski książeczką nt. koronawirusa, udostępnioną w internecie przez Zespół Mamy Projekt.

 

Oprac. Aleksandra Krysztoforska, psycholog PPP